Tato práce urbanisticky zapojuje projekt železniční městské rychlodráhy do prostoru jižního centra v Brně. Rychlodráha nabízí potenciál rovnoměrnější distribuce dopravy, zejména ve vazbě na městský region, a zachování přestupního uzlu na stáv. hlavním nádraží. Eliminuje nevýhody tzv. přesunuté varianty železničního uzlu Brno.Dopravní projekt městské rychlodráhy (koncepce: ing. Josef Veselý, projekt: Metroprojekt a.s.)  umisťuje nadzemní těleso rychlodráhy do stopy takzvaného bulváru, který je prvkem zakotveným v územním plánu města. Z hlediska architektury a obrazu města je umístění takového dopravního tělesa do prostoru městské třídy velmi diskutabilní a pro veřejný prostor potenciálně likvidační.Diplomní práce – studie Compact City naznačuje řešení tohoto dilematu „obalením“ železničního tělesa stavební hmotou. Je možno využít jak prostory pod dráhou, jak je tomu běžné v mnohých evropských městech (Vídeň, Londýn, Paříž), tak nad ní (Amsterdam), což je možnost, která je výzvou této studie.Řešené území jižního centra je ve studii funkčně členěno do poměrně velkých homogenních ploch. To vychází z poznání, že jednotlivé funkce mají přirozené tendence k akumulaci a segregaci, jež je pro ně výhodná. Z celoměstského hlediska je tak rozumná taková situace, kde mix funkcí není absolutní, ale zaujímá určité měřítko. Enklávy o jisté velikosti, ne velké ale ani ne malé, jsou „tmeleny“ výplní s heterogenním a sdíleným využitím.Oblast bydlení je oddělena a zároveň propojena s oblastí komerčních a shoppingových realit právě domem nad železnicí, který obsahuje provozy občanské i komerční vybavenosti, a to zejména ty druhy vybavenosti, které nejsou závislé na bezprostředním kontaktu s uličním prostorem.

 

Autor: Roman Strnad.

 

Cena děkana FA VUT v Brně.

 

  TheBüro

  / architekti Brno

  Ing.arch. Roman Strnad, architekt
  Ing. et. Ing.arch. Jan Vrbka, architekt
  Ing.arch. Šárka Tauchmanová, Ph.D., architekt
  doc.Ing.Miloslav Meixner, CSc., technický expert

  Tučkova 24a, 602 00 Brno, Česká republika

  info@the-buro.cz
  www.The-Buro.cz

  +420 723 996 800

  Klíčová slova

  Architekti Brno, Architektonická kancelář Brno, architektura Jižní Morava, Architekt v Brně. Projekty Brno. Rodinné domy, bytové domy, veřejné stavby, interiéry, výrobní stavby. Urbanistická studie, změna územního plánu, DUR Dokumentace územního rozhodnutí, DSP Dokumentace stavebního povolení, DPS Dokumentace provedení stavby, rozpočty, AD Autorský dozor. // Buildings for living, public buildings, interiors, industry buildings in the Czech Republic, Architecture and urban design in the Czech Republic.

  Webdesign a realizace IDENTA - idea & identita
 

The Büro – Architekti Brno

Architekti Brno

Nahrávám obrázky...